top of page
JAUSTI JUDĖTI ŠVYTĖTI, MB PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas – Jausti judėti švytėti, MB – juridinio asmens kodas 306131319, registruotos buveinės adresas Grybautojų g. 35, Vilnius, Lietuvos Respublika, gerbia Tinklapio lankytojų, jų atstovų bei kitų asmenų, kurie pateikia Bendrijai Asmens duomenis ar Bendrija, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų, (toliau – Jūs arba Jus, arba Jūsų) privatumą.

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrijos veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta kitoje Bendrijos pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz.: sutikimų formuluotėse).

Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrijai, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrijos prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtumėte matyti tinklapį ir juo naudotis pagal jame esančius funkcionalumus pvz.: suteikti galimybę prenumeruoti naujienas, rašyti komentarus ir pan.

 

Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

SĄVOKOS

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

 • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);

 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

 • Duomenų valdytojas arba Bendrija arba mes, arba mus, arba mūsų – Jausti judėti švytėti, MB, juridinio asmens kodas 306131319, registruotos buveinės adresas Grybautojų g. 35, Vilnius, Lietuvos Respublika;

 • Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, įskaitant kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz.: užsiprenumeruoja naujienas) ir pateikia Bendrijai Asmens duomenis ar Bendrija, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;

 • Privatumo politika – tai Bendrijos pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, nustatantys su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrijos veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;

 • Slapukai (angl. „Cookies“) – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio, taip pat kitos technologijos, įskaitant pikselius;

 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta elektroniniu paštu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;

 • Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu https://www.jurgitajurkute.lt/, kurio valdytojas yra Bendrija.

 

 

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais.

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrija tvarko Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

Komunikacija Bendrijos kontaktais (įskaitant el. paštu) – užklausų, prašymų (įskaitant skundų administravimas, atsakymų pateikimas ir pan.) teikimas.

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Bendrijos kontaktais (pvz.: Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus, prašymus ar skundus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus. prašymus ar skundus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/prašymą/skundą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

 

Tvarkomi Asmens duomenys - El. pašto adresas, telefono Nr. (jei ir kai jį savanoriškai pateikiate), atstovaujama įmonė (jei yra ir jei pateikiama savanoriškai), 

vardas ir pavardė (kai juos pateikiate), žinutės turinys, taip pat bet kokie kiti paklausime, prašyme, skunde ar tolesnės komunikacijos metu pateikti Asmens duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrijai atitinkamą paklausimą, prašymą ar skundą.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis - 1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo, prašymo ar skundo pateikimo dienos, nebent turime teisinį pagrindą tolesniam duomenų saugojimui.

Asmens duomenų šaltinis - Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Paskyros sukūrimas įgalinantis rašyti komentarus ir juos skelbti Tinklapyje

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapio funkcionalumais pateikti savo nuomonę/atsiliepimus apie įvykusius užsiėmimus/„Patirtis“.

Tvarkomi Asmens duomenys - El. pašto adresas, žinutės turinys.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas atitinkamai sukuriant savo paskyrą.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis - Gavus prašymą ištrinti paskyrą duomenys ištrinami nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, nebent turime teisinį pagrindą tolesniam duomenų saugojimui. Paskelbti komentarai ištrinami gavus prašymą ištrinti atitinkamus komentarus.

Asmens duomenų šaltinis - Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

 

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas ir Bendrijos produktų, sprendimų ar pan. reklama

Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai arba turime kitą teisėtą pagrindą, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant pranešti Jums apie Bendrijos vykdytus užsiėmimus ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl siūlomų užsiėmimų.

Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Tvarkomi Asmens duomenys - El. pašto adresas, kiti komunikacijos metu Jūsų pateikti Asmens duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu.

 

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis - 3 (treji) metai nuo sutikimo gavimo arba kitas Duomenų subjekto sutikime nurodytas terminas.

Asmens duomenų šaltinis - Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

 

 

Teisė nesutikti

Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, mūsų atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui). Jūsų atsisakymas ar nesutikimas nesutrukdys Jums dalyvauti Bendrijos užsiėmimuose ar naudotis Tinklapiu, tačiau Bendrija nebegalės pateikti Jums naudingų pasiūlymų, informacijos ir pan.

Savo duotą sutikimą galite atšaukti ar teisę nesutikti galite įgyvendinti leidžiančiais atsisakyti pranešimų, taip pat kreipdamiesi į Bendriją šioje Privatumo politikoje žemiau nurodytu el. pašto adresu.

 

SLAPUKAI (ANGL. „COOKIES“)

Bendrosios su Slapukais susijusios nuostatos ir jų naudojimas Tinklapyje

Tinklapyje mes naudojame Slapukus tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat vartotojo patirties gerinimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. „session cookies“), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra Tinklapio valdytojas.

Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Atlikdami atitinkamus pasirinkimus iššokančiame pranešime išreiškiate sutikimą, kad Bendrija įrašytų į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) atitinkamus pasirinktus Slapukus, kurie detaliau aprašyti ir žemiau Privatumo politikoje. Jūs turite teisę pasirinkti ir sutikti dėl visų arba atitinkamos rūšies Slapukų naudojimo.

Nepaisant Jūsų pasirinkimo, t. y. Jums toliau naršant Tinklapyje, bet kuriuo atveju bus įrašomi griežtai privalomi (būtinieji) Slapukai.

 

Slapukų atsisakymas

Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs galite neatlikti atitinkamų veiksmų sutikimo išreiškimui, taip pat visada galite atsisakyti atitinkamų ar visų Slapukų naudodamiesi toliau nurodytomis instrukcijomis.

Slapukus galite išdiegti šiais būdais:

 • bet kuriuo metu galite atsisakyti arba atšaukti savo išreikštą sutikimą dėl atitinkamų ar visų Slapukų naudojimo pakeisdami pasirinkimus Tinklapio apačioje skiltyje „Nustatymai".

 • savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;

 • be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

 

Tinklapyje naudojamų Slapukų rūšys ir sąrašas

 

Tinklapyje naudojame toliau lentelėje nurodytus Slapukus, kurie skirstomi į žemiau nurodytas rūšis. Visus, išskyrus giežtai privalomus Slapukus, naudosime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą.

jurgitajurkute_slapukai.png

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis Bendrija tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz.: tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrijai taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz.: kai to reikalauja teisės aktai ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

 • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrijos Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrijai paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, Bendrijos naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra ir kt.;

 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus;

 • teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

 • kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo;

 • juridiniams asmenims, kurie vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma;

 • kitiems verslo subjektams, Bendrijos susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Tais atvejais, kai Bendrija perduoda Asmens duomenis už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz.: pasitelkiamas atitinkamas duomenų tvarkytojas), Bendrija užtikrina tinkamą Asmens duomenų apsaugą ir tokio perdavimo atitiktį BDAR reikalavimams. Tokiu atveju Bendrija perduoda Asmens duomenis į šalis, kurių atžvilgiu Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, arba užtikrina ir įgyvendina tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį taikant standartines sutarčių sąlygas, kitus dokumentus ar priemones pagal BDAR.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais Bendrijos suteikiamais funkcionalumais (pvz.: informuodami apie savo nesutikimą el. paštu, iš kurio buvo siųstas pranešimas).

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrija. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

 

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad Bendrija ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

 

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).

Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Bendrijos tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrija apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrijos teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

 

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.

 

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

 

Teisę į duomenų perkeliamumą

 

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrijai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

 

Teisė pateikti skundą

 

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

 

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz.: pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu).

Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

INFORMACIJOS APSAUGA

Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo.

TRETIEJI ASMENYS

Bendrija neatsako už ir nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz.: kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į kitus, Bendrijos nevaldomus tinklapius). Spausdami ant nuorodos ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Bendrija turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos apačioje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimas bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendriją šiais kontaktais:

El. paštas: laikas.sau@jurgitajurkute.lt

Adresas: Grybautojų g. 35, LT-10103 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Aktuali redakcija (v1). Galioja nuo 2023-08-01

bottom of page